پر کردن تمامي موارد الزامي ميباشد


مشخصات مربوط به ليدر تيم

 

نام و نام خانوادگي : *

کدملي :  

پست الکترونيکي معتبر: *

تلفن : *

نام گيم سرور مورد نظر : *

نام تيم : *

نشان تيم : *

مشخصات مربوط به اعضا تيم


 

نام و نام خانوادگي نفر اول:

کدملي :  

نام و نام خانوادگي نفر دوم :  

کدملي :  

نام و نام خانوادگي نفر سوم :  

کدملي :  

نام و نام خانوادگي نفر چهارم :  

کدملي :  

نام و نام خانوادگي نفر پنجم :  

کدملي :